Drylock logo
Russia, Nizhny Novgorod
Plant
Russia
Nizhny Novgorod
Hygiene Technologies Ltd.
Pos. Cherepichny
14
603141,
Nizhny Novgorod
General phone: +7 831 200 77 77

contact
us

first name *
name *
email *
phone
company
function
Message *

work

for Drylock

around the globe