Drylock logo
 1. Obecné
  • Rozsah
   • Tyto obecné podmínky prodeje a nákupu (dále jen „podmínky“) se vztahují na (i) prodej (dále jen „prodej“) produktů (dále jen „produkty“) společností Drylock Technologies NV, se sídlem v 9240 ZELE, Spinnerijstraat 12 a registrované v Crossroads Bank pro podniky v registru právnických osob v GENTU, oddělení DENDERMONDE, pod číslem 0479.766.057 (dále jen „Drylock“), nebo jakoukoliv osobou, která řídí, je řízena nebo je pod společnou kontrolou společnosti Drylock (dále jen „přidružené společnosti“), kupujícímu (dále jen „kupující“) a (ii) nákup (dále jen „nákup“) produktů nebo služeb (dále jen „služby“) dodavatele („dodavatel“) společností Drylock nebo jejími přidruženými společnostmi, následující nákupní objednávku (dále jen „objednávka“) od kupujícího/Drylocku. Pro účely těchto podmínek osoba „řídí“ jinou osobu, pokud (i) vlastní (přímo nebo nepřímo) alespoň padesát procent (50 %) akcií nebo hlasovacích práv této jiné osoby, (ii) má právo jmenovat nebo odvolat většinu představenstva nebo rovnocenného správního, řídícího nebo dozorčího orgánu této jiné osoby.
   • Článek 1 těchto podmínek se vztahuje jak na prodej, tak na nákup společností Drylock. Článek 2 těchto podmínek obsahuje obecné obchodní podmínky prodeje společnosti Drylock. Článek 3 těchto podmínek obsahuje obecné podmínky nákupu společnosti Drylock.
  • Práva duševního vlastnictví

Kupující/Dodavatel bere na vědomí, že nemá ani nezajišťuje žádné právo nebo licenci v žádném z práv na prioritu, vynálezy, návrhy, autorská práva, ochranné známky, obchodní jména, práva obchodního tajemství, know-how a jakéhokoli jiného duševního vlastnictví nebo majetková práva (dále jen „práva duševního vlastnictví“) patřící společnosti Drylock. Nárok na všechna taková aktiva a právo na jejich užívání zůstávají vždy v držení společnosti Drylock.

Pokud je straně zabráněno v plnění některé z jejích povinností kvůli jakékoli příčině, která je mimo rozumnou kontrolu neplnící strany, včetně: požáru, výbuchu, povodní nebo jiného zásahu vyšší moci, války, občanských nepokojů, bojkotu, selhání veřejných služeb nebo dopravců a narušení telekomunikační sítě (dále jen „událost vyšší moci„), takové neplnění strany bude ospravedlněno na šedesát (60) po sobě jdoucích kalendářních dnů, nebo pokud taková událost bude pokračovat (podle toho, co nastane dříve), za předpokladu, že neplnící strana neprodleně písemně druhé straně událost vyšší moci oznámí. Taková neplnící strana vynaloží veškeré rozumné úsilí, aby událost vyšší moci odstranila a obnovila plnění svých závazků, hned jak to bude možné. V případě prodeje společností Drylock mezi událost vyšší moci patří i okolnosti, kdy je těžba, zpracování a dodávka surovin ovlivněna v takové míře, že k provedení dohody mezi stranami může dojít pouze se zpožděním, částečně nebo vůbec. Dále opatření nebo předpisy vydané správním orgánem nebo vládou, jako jsou zákazy přepravy, dovozu, vývozu nebo výroby, výpadky elektřiny, omezená dodávka surovin na trh a intervence v důsledku legislativy týkající se povinných zásob (pokud mají dopad na společnost Drylock), stávky a nedostatek dodávek jsou též událostí vyšší moci. Společnost Drylock neodpovídá za jakékoli ztráty, závazky nebo škody, které by mohly vzniknout a které vznikly kupujícímu z důvodu nebo v souvislosti s událostí vyšší moci.

 1. Všeobecné prodejní podmínky
  • Obecné
   • Prodej provedený společností Drylock se v tomto pořadí řídí: (i) těmito podmínkami, (ii) potvrzením objednávky společností Drylock nebo přidružené společnosti (dále jen „potvrzení„), (iii) objednávkou od kupujícího a (iv) všemi doklady, přílohami, popisy produktů a dalšími přílohami a dokumenty týkající se prodeje produktů (včetně jakýchkoli popisů produktů).
   • Podáním objednávky kupující tyto podmínky akceptuje a výslovně a neodvolatelně se vzdává svých vlastních obecných podmínek, kdykoli a v jakékoliv podobě. V případě, že je objednávka podána u společnosti Drylock nebo přidružené společnosti Drylocku, která poskytne produkt, pak Drylock nebo její přidružená společnost bude výhradně zodpovědná za tuto objednávku. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že ani společnost Drylock (pokud přidružené společnost Drylocku poskytne produkt) a ani žádná jiná přidružená společnost, než je poskytující přidružená společnost, nebude společně, nerozdílně nebo jinak zodpovědná vůči této objednávce.
   • Pokud jde o prodej provedený společností Drylock, definovaný pojem „produkty“ zahrnuje doplňkové služby.
  • Postup při objednávání a dodání
   • Kupující musí objednávku zadat písemně. Drylock je pouze vázán objednávkou v rozsahu, v jakém Drylock písemně a výslovně potvrdil objednávku. Objednávky u společnosti Drylock od kupujícího budou společností Drylock přijaty do 30 pracovních dnů od obdržení objednávky. Pokud Drylock neoznámí odmítnutí nebo přijetí objednávky ve výše uvedeném termínu, nikdy se nepovažuje za přijatou.
   • Produkty budou doručeny v souladu s Incoterms ® 2010 a jakýmikoliv jinými pokyny uvedenými v potvrzení. Pokud potvrzení neposkytuje Incoterm ® 2010, produkty budou doručeny s EXW (Incoterms ® 2010) („doručení„).
   • Dodací podmínky jsou orientační a pro společnost Drylock nejsou závazné. Překročení dodací lhůty se nikdy nepovažuje za selhání výkonu společnosti Drylock a nedává kupujícímu právo ukončit dohodu mezi stranami nebo právo na jakoukoli náhradu.
   • Kupující je povinen převzít množství objednaných produktů. Společnost Drylock si vyhrazuje právo (i) provádět dílčí dodávky a fakturaci bez toho, aby kupující měl právo odmítnout nebo odložit platby z tohoto důvodu a (ii) podle tržních podmínek doručit menší množství, než je objednané, fakturovat pouze množství, které je za daných okolností skutečně dodáno. Společnost Drylock může kdykoli pozastavit plnění smlouvy zcela nebo částečně a po jakoukoli dobu bez toho, aby byla společnost Drylock (s výjimkou případů úmyslného pochybení) odpovědná za jakékoliv ztráty, závazky nebo škody, které vznikly kupujícímu v souvislosti s rozhodnutím společnosti Drylock pozastavit vykonávání.
   • Nárok a riziko ztráty nebo poškození produktů přecházejí po doručení od společnosti Drylock na kupujícího. Produkty však zůstávají majetkem společnosti Drylock až do úplného zaplacení ceny za všechny produkty, které byly doručeny nebo se považují za doručené, včetně veškerých doplňků, jako jsou náklady, úroky a škody. Dokud nebude nárok na produkty převeden na kupujícího, kupující se zavazuje (i) udržovat produkty ve vyhovujícím stavu, (ii) učinit vše pro ochranu produktů před jakoukoliv formou částečného nebo úplného zhoršení, (iii) ukládat produkty odděleně od jakéhokoli jiného zboží a (iv) jasně označit produkty jako majetek společnosti Drylock. Kupujícímu je zakázáno prodávat zakoupené produkty nebo s nimi jakýmkoli způsobem nakládat, pokud nebyla cena zcela uhrazena.
  • Cena a platební podmínky
   • Cena musí být uvedena v potvrzení a bude, pokud není výslovně uvedeno v potvrzení, bez nákladů, poplatků a povinností přepravy, nakládky a vykládky, pojištění atd. Není-li v objednávce dohodnuto jinak, cena vylučuje veškeré příslušné daně, poplatky a cla, bez ohledu na to, zda jsou vyžadovány ze zákona a bude zaplacena společností Drylock nebo kupujícím. Kupující nese daně, poplatky a povinnosti, které jsou splatné při prodeji a/nebo dodání produktů.
   • Pokud bude jeden nebo více faktorů určujících cenu produktů zvýšen před dodáním produktů, společnost Drylock bude mít právo zvýšit cenu odrážející se v potvrzení.
   • Kupující zaplatí za produkty v rámci platebního období stanoveného ve faktuře. Pokud faktura nestanoví platební lhůtu, kupující zaplatí za produkty do třiceti (30) kalendářních dnů od data faktury, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující nezaplatí v den splatnosti, veškeré další částky, které může kupující dlužit společnosti Drylock, se stanou okamžitě nárokovatelnými z právního hlediska a bez dalšího oznámení o neplnění. Drylock bude mít právo, bez předchozího oznámení o neplnění, ze zákona a s výhradou zachování jakýchkoli dalších opravných prostředků: (i) požadovat úroky z neplnění založené na belgickém zákonu ze dne 2. srpna 2002 o boji proti opožděným platbám v obchodních transakcích, zvýšené o dvě (2) %, splatné od data splatnosti až do data úplného zaplacení a/nebo (ii) pozastavit provádění každé dohody mezi stranami. Navíc nezaplacená částka, která je stále kupujícím splatná, se zvýší o deset procent (10 %), a to nejméně o dvě stě padesát euro (250,00 €), přičemž společnost Drylock má právo požadovat vyšší náhradu škody, pokud je její skutečná škoda vyšší.
   • Kupující pravidelně poskytuje společnosti Drylock finanční informace nebo jistoty, které společnost Drylock považuje za nezbytné k podpoře případného prodloužení úvěru. Pokud se během doby platnosti této smlouvy finanční kapacita kupujícího sníží nebo bude pro Drylock neuspokojivá na základě úsudku společnosti Drylock, platba v hotovosti nebo jistota uspokojivá pro společnost Drylock bude kupujícím na požádání poskytnuta společnosti Drylock a doručení mohou být zadržena až do doby, kdy bude taková platba nebo jistota obdržena. V případě, že kupující je v prodlení s platbou jakékoli dlužné částky vůči společnosti Drylock, včetně (avšak nikoli výlučně) zadlužení vyplývajícího z nákupů podle těchto podmínek, nebo jinak neplní jakékoliv úvěrové podmínky, společnost Drylock má kromě všech dalších práv i právo okamžitě a bez předchozího upozornění a bez předchozího soudu k (i) ukončení smlouvy mezi stranami, (ii) právo na pozastavení doručení všech produktů, (iii) uplatnit jakékoliv zálohované hotovostní plnění nebo jistoty nebo jakékoli částky dlužné společnosti Drylock, aby kupující takový dluh zaplatil.
  • Inspekce a reklamace
   • Kupující musí okamžitě po doručení prohlédnout produkty.
   • Reklamace týkající se nedodržení doručení nebo viditelných závad musí být kupujícím oznámena příslušné kontaktní osobě ve společnosti Drylock, a to po uplynutí 24 hodin od doručení společností Drylock nebo její přidružennou společností faxem nebo e-mailem.
   • Reklamace týkající se neviditelných vad musí být kupujícím oznámena společnosti Drylock, a to do uplynutí patnácti (15) dnů od zjištění závady a v každém případě do patnácti (15) dnů od okamžiku zjištění vady kupujícím, doporučeným dopisem zaslaným společnosti Drylock, a v každém případě nejpozději do šesti (6) měsíců od doručení produktů.
   • Kupující neprodleně poskytne společnosti Drylock možnost k prošetření stížnosti poskytnutím reprezentativního vzorku výrobku ke kontrole, a to pod sankcí ztráty práva odvolat se na nevyhovující dopravu nebo na viditelnou nebo neviditelnou vadu.
  • Omezení odpovědnosti
   • Mimo případ úmyslného pochybení, společnost Drylock neodpovídá za ztrátu zisku, nepřímé, zvláštní a následné škody nebo ztráty (včetně, avšak nikoliv výlučně, ztráty očekávaných zisků, ztráty způsobené užíváním nebo ztrátou produktů, smluv, zákazníků, goodwillu, času, dat a přerušení činnosti nebo jakýchkoli nároků zákazníků) a exemplární nebo represivní náhrady škod.
   • S výjimkou případu úmyslného pochybení bude v každém případě odpovědnost společnosti Drylock omezena na dohodnutou cenu, kterou kupující zaplatí za dodané produkty v souvislosti s cenou, za kterou je společnost Drylock odpovědná.
   • Společnost Drylock neručí za údajné nedostatky dodaných produktů, pokud, dle mínění společnosti Drylock, kupující (i) skladoval výrobky v nevhodných nebo nečistých skladovacích prostorech, (ii) nepoužívá produkty pro účely, pro které jsou obvykle určeny a (iii) mění nebo nahrazuje produkty nebo jejich části.
   • Společnost Drylock zaručuje, že produkty jsou obchodované na trhu a v době dodání odpovídají aktuálním specifikacím společnosti Drylock. Mimo to společnost Drylock neposkytuje žádnou jinou výslovnou nebo implicitní záruku nebo závazek týkající se prodaných produktů, včetně (avšak nikoliv výlučně) záruky nebo závazku týkající se vhodnosti pro konkrétní použití.
  • Duševní vlastnictví

Společnost Drylock si ponechává veškerá práva, nároky a podíly na veškerých konceptech, analýzách, know-how, konstrukcích a modelech, které byly vyvinuty, vlastněny nebo licencovány společností Drylock předtím, než byly obdrženy pokyny kupujícího a zahájena jakákoli práce nebo činnost vztahující se na příslušnou objednávku. Veškeré specifikace, návrhy, plány, informace, modely, skripty, příručky, dokumenty, materiály a/nebo obsah dodávaný společností Drylock kupujícímu a veškeré dodávky a další hmotné materiály, které jsou dodávané v souvislosti s výrobky a/nebo vyvinuty, vyrobeny nebo připraveny společností Drylock jako pracovní produkt nebo v jiné souvislosti s dodávkou produktů (dále jen „prodej materiálů„), včetně všech práv duševního vlastnictví při prodeji materiálů, jsou výhradním a výlučným vlastnictvím společnosti Drylock.

 1. Obecné nákupní podmínky
  • Obecné podmínky
   • Nákup produktů/služeb od dodavatele společností Drylock se řídí tímto řádem: (i) těmito podmínkami, (ii) objednávkou od společnosti Drylock, (iii) potvrzením dodavatele o objednávce a (iv) všemi doklady, přílohami, popisem produktů a dalších příloh a dokumentů souvisejících s nákupem produktů a/nebo služeb (včetně jakýchkoli popisů produktů a/nebo prohlášení o práci).
   • Schválením objednávky od společnosti Drylock nebo přidružené společnosti Drylock souhlasí dodavatel s těmito podmínkami a výslovně a neodvolatelně se vzdá svých vlastních obecných podmínek, které kdykoli a v jakékoli podobě sdělil.
   • V případě, že společnost Drylock nebo přidružená společnost Drylock vydá objednávku na doručení produktů a/nebo služeb, pak společnost Drylock nebo vydávající přidružená společnost Drylock bude výhradně zodpovědná za tuto objednávku. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ani společnost Drylock (pokud přidružená společnost Drylocku vydala objednávku) ani žádný jiný přidružený subjekt, kromě vydávajícího přidruženého subjektu, nebudou společně, jednotlivě nebo jinak zodpovědní za danou objednávku.
  • Postup při objednávání a dodání
   • Objednávky u dodavatele společnosti Drylock musí dodavatel neprodleně přijmout. Pokud dodavatel nepotvrdí své odmítnutí nebo přijetí objednávky do dvou (2) pracovních dnů od obdržení objednávky, bude objednávka považována za přijatou.
   • Všechny produkty objednané společností Drylock budou doručovány v souladu s Incoterms ® 2010 a jakýmikoliv dalšími pokyny uvedenými v objednávce. Pokud objednávka neposkytuje Incoterm ® 2010, produkty budou doručeny s DDP (Incoterms ® 2010).
   • Dodavatel dodá výrobky společnosti Drylock v dobrém stavu, řádně zabalené a označené tak, aby umožnil dobrou ochranu produktů během jejich přepravy.
   • Společnost Drylock nemůže být nucena přijmout neúplné doručení produktů/služeb.
   • Zodpovědnost za zboží a riziko ztráty nebo poškození zboží přechází z dodavatele na společnost Drylock po přijetí produktů společností Drylock. I po převzetí rizika společností Drylock je dodavatel odpovědný za ztrátu nebo za ztracené/poškozené produkty, pokud ztráta nebo škoda vznikla v důsledku jednání nebo opomenutí dodavatele.
   • Dodavatel nesmí dodávat produkty/služby bez objednávky. Společnost Drylock může dle vlastního uvážení odmítnout jakékoli produkty/služby, pro které nebyla vydána žádná objednávka a kdykoli si uvědomí, že produkty/služby nejsou doloženy objednávkou. Společnost Drylock může odmítnout platbu za tyto produkty/služby: zaplacená částka se považuje za dluh splatný dodavatelem.
   • Doba plnění povinností dodavatele je podstatnou součástí dohody mezi stranami.
   • Žádná z těchto podmínek nesmí ukládat společnosti Drylock objednat od dodavatele jakékoliv produkty/služby.
  • Cena a platební podmínky
   • K nákupní ceně patří náklady, poplatky a povinnosti přepravy, nakládky a vykládky, pojištění atd. Není-li v objednávce dohodnuto jinak, cena zahrnuje veškeré příslušné daně, poplatky a cla bez ohledu na to, zda jsou vyžadovány ze zákona, a bude zaplacena dodavatelem nebo společností Drylock.
   • Změny cen se určí vzájemnou písemnou dohodou mezi stranami alespoň devadesát (90) kalendářních dnů předtím, než vstoupí v platnost.
   • Dodavatel předloží faktury společnosti Drylock poté, co byly produkty/služby doručeny v rámci každé objednávky. Každá faktura bude obsahovat podrobný popis nákladů, včetně odpracovaných hodin, vytvořeného seznamu nákladových účtů, faktur třetích stran, specifických podrobností o všech ostatních vzniklých návratných nákladech a všech dalších informací, které může společnost Drylock adekvátně požadovat. Je-li to možné a dohodnuto předem, faktura bude rovněž obsahovat částku daní z přidané hodnoty (DPH) nebo dalších daní, které dodavatel zamýšlí vybrat nebo za které bude požadovat úhradu od společnosti Drylock, a daňové identifikační číslo dodavatele. Dodavatel musí na faktuře uvádět položky odděleně za účelem snížení DPH nebo jiných daní, pokud o to společnost Drylock vyžádá a žádost je v souladu s platnými zákony. Dodavatel nesmí účtovat společnosti Drylock DPH ani jiné daně, pokud společnost Drylock upozorní dodavatele, že společnost Drylock tyto daně sama posoudí a odečte.
   • Pokud se strany nedohodnou jinak, společnost Drylock zaplatí dodavateli každou nespornou fakturu do devadesáti (90) kalendářních dnů od data obdržení faktury. Pozdní platba podléhá belgickému zákonu ze dne 2. srpna 2002 o boji proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Pokud společnost Drylock zpochybní fakturu, společnost Drylock může zaplatit nespornou část platby a zaplacení sporné části faktury bude zadrženo až do vyřešení sporu. Pokud se společnost Drylock rozhodne provést platbu sporné faktury, společnost Drylock si ponechá právo usilovat o vyřešení sporné částky kdykoli po provedení platby dodavateli, včetně žádosti o úhradu. Společnost Drylock může z důvodu započtení, protinároku, snížení nebo jiného podobného odpočtu zadržet zaplacení jakýchkoli částek splatných dodavateli.
   • Platba faktur nebo jiných částek společností Drylock nepředstavuje přijetí jakýchkoli produktů/služeb.
   • Společnost Drylock neodpovídá ani neručí za jakékoli částky, a dodavatel se tímto vzdává veškerých nároků týkajících se těchto částek, na které dodavatel na základě objednávky neposkytne společnosti Drylock fakturu, která je v souladu s těmito podmínkami, do sto osmdesáti (180) dnů od dodání produktů/služeb.
  • Záruka, kontrola, stížnosti a odpovědnost
   • Dodavatel zaručuje, že má převeditelný a bezplatný, nezadlužený nárok na produkty, a že produkty dodávané společnosti Drylock: (i) ve všech ohledech odpovídají specifikacím produktu a příslušným specifikacím dohodnutými stranami; (ii) mají patřičnou kvalitu (tj. vykazují kvalitu a vlastnosti, které mohou být považovány za typické nebo běžné pro produkty stejného druhu vzhledem k povaze produktů); (iii) jsou vhodné pro výrobu a použití v hygienických jednorázových produktech; (iv) neobsahují závady ve zpracování nebo závadné materiály a neohrozí zdraví ani bezpečnost jakékoli osoby, která dané produkty používá nebo s nimi manipuluje; (v) dodržují všechny zákony a předpisy, které jsou platné nebo relevantní a ovlivňující (výrobu) produktu; (vi) neporušují přímo nebo nepřímo, tj. pokud jsou zabudovány do produktů společnosti Drylock, práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany.
   • Dodavatel zaručuje, že služby budou prováděny v souladu s úrovní služeb stanovených v objednávce a v dalších příslušných dokladech, přílohách, popisů služeb a dalších přílohách a dokumentech týkajících se poskytování služeb (včetně specifikací nebo prohlášení o práci). Dodavatel je povinen poskytovat služby způsobem, který lze důvodně považovat za nejlepší pro zájmy společnosti Drylock, a za takových okolností, které by rozumně obezřetný a profesionální poskytovatel podobných služeb za stejných podmínek využíval. Dodavatel musí provádět služby bezpečným, pečlivým, zručným a odborně provedeným způsobem, a v souladu s obecně uznávanými průmyslovými postupy a strojírenskými zásadami. Dodavatel musí používat a využívat odbornou způsobilost, finanční způsobilost, manažerské dovednosti, kompetentní kvalifikovaný personál a pracovníky, a vybavení nezbytné k plnění svých povinností a závazků.
   • Dodavatel musí společnosti Drylock zaručit, nebo poskytnout záruku jakéhokoli výrobce, včetně jakýchkoli návrhových nebo technických záruk, které obdržel pro jakýkoli prodaný produkt nebo pro jakoukoli službu poskytnutou společnosti Drylock. Dodavatel musí neprodleně písemně oznámit případné stažení výrobku nebo produktu dodávaného při poskytování služeb. Dodavatel okamžitě nahradí jakýkoli takový stažený produkt, hned jak to bude možné, za srovnatelné produkty, které nepodléhají tomuto stažení, nebo, dle volby společnosti Drylock, poskytne vrácení peněz.
   • Dle těchto podmínek jsou záruky dodavatele dodatečné k zárukám, které vyplývají ze zákona a zůstávají v platnosti bez ohledu na to, že společnost Drylock nebo její přidružené společnosti přijaly veškeré produkty/služby nebo jejich části. Společnost Drylock je oprávněna odmítnout produkt/službu, která neodpovídá požadavkům.
   • Společnost Drylock má devadesát (90) dnů (i) od okamžiku přijetí příslušné dodávky k předložení prohlášení o nedostatku produktů/služeb nebo vizuálně identifikovatelných vad a (ii) od data zjištění skrytých vad k předložení prohlášení o těchto skrytých vadách. Záruční doba je dva (2) roky od obdržení příslušné objednávky, pokud není jinak (i) předepsáno zákonem nebo (ii) vzájemně dohodnuto stranami písemně nebo uvedeno v objednávce.
   • V případě, že produkt/služba nesplní záruky uvedené v tomto dokumentu, dodavatel bezodkladně nahradí na vlastní náklady a riziko veškeré nebo chybějící nedostačující výrobky nebo služby, které byly odmítnuty, a okamžitě uhradí společnosti Drylock veškeré náklady na dopravu a skladování spojené s dodávkou odmítnutého produktu/služby, nebo, dle volby společnosti Drylock, poskytne vrácení peněz. Jakékoli opravy (přepracování) smí dodavatel provádět pouze, pokud je to společností Drylock odsouhlaseno. Bez ohledu na zde uvedené opravné prostředky si společnost Drylock ponechává právo požadovat náhradu škody. Pokud do čtyř (4) kalendářních dnů poté, co společnost Drylock oznámí dodavateli vadu/neshodu, dodavatel neprovedl nápravná opatření nebo pokud dodavatel řádně neprovádí nápravná opatření, společnost Drylock může tuto vadu/neshodu napravit a dodavatel odpovídá za veškeré vzniklé přiměřené náklady na opravu/výměnu. Po nabytí tohoto práva na opravu, kterou může provést společnost Drylock, nesmí následná reakce dodavatele omezovat právo společnosti Drylock na opravu.
  • Pojištění odpovědnosti
   • Dodavatel musí plně a účinně hájit, odškodnit, dodržovat dohodu o uvolnění a chránit společnost Drylock a její přidružené společnosti, jakéhokoli ředitele, zástupce nebo zaměstnance, jakož i nástupce a přiřazené zaměstnance z kteréhokoli z výše uvedených (dále jen „chráněné osoby„) před všemi druhy ztrát, škod, zranění, závazků a nároků vzniklých, údajně vyplývajících nebo souvisejících s výkonem dohody uzavřené mezi stranami týkající se dodávek produktů/služeb, včetně (avšak nikoliv výlučně) (i) ztráty nebo poškození majetku (včetně majetku dodavatele nebo chráněné osoby), (ii) zranění nebo úmrtí jakékoli osoby (včetně zaměstnance dodavatele nebo chráněné osoby), nebo (iii) jakéhokoli údajného nebo skutečného porušení práva duševního vlastnictví; v každém případě bez ohledu na to, zda přímo nebo nepřímo vyplývá z výkonů dodavatele (nebo jeho zaměstnanců, agentů nebo subdodavatelů), na něž se tyto podmínky vztahují, a zaplatí veškerá vypořádání a rozsudky proti chráněným osobám vyplývající z jakéhokoli údajného nebo skutečného protiprávního jednání.
   • Bez omezení klauzule 5.1 těchto podmínek v případě, že soudní řízení vycházející z porušování práv duševního vlastnictví je vedeno proti pojištěncům, z důvodu užívání produktů/služeb nebo jejich části, poskytne dodavatel na své náklady buď (i) právo pojištěncům pokračovat v používání takových předmětů, které porušují autorská práva, nebo (ii) nahradit nebo upravit protiprávní předměty tak, aby nadále neporušovaly zákon, přičemž nadále plnily očekávané požadavky dodavatele. Bez omezení klauzule 3.5.1 těchto podmínek (a navíc k nim) v případě 3.5.2, že ani jedna z výše uvedených možností není z adekvátních důvodů uskutečnitelná, pak dodavatel poskytne pojištěncům náhradu za všechny částky zaplacené za produkty/služby, které jsou z důvodu vady učiněny nepoužitelnými, a nahradí chráněným osobám veškeré další přiměřené výdaje, náklady a škody z toho plynoucí.
  • Duševní vlastnictví

Veškeré specifikace, návrhy, plány, informace, modely, skripty, příručky, dokumenty, materiály a/nebo obsah dodávaný společností Drylock dodavateli a veškeré dodávky a další hmotné materiály dodány v souvislosti s produkty/službami a/nebo vyvinuty, vyrobeny nebo připraveny dodavatelem jako pracovní produkt nebo v jiné souvislosti s dodávkou produktů/služeb (dále jen „nákup materiálů„), včetně všech práv duševního vlastnictví při nákupu materiálů, jsou jediným a výlučným vlastnictvím firmy Drylock a dodavatel tímto postupuje veškeré práva, nároky a zájmy v souvislosti s nákupem materiálů a veškerých práv duševního vlastnictví při nákupu materiálů společnosti Drylock, včetně všech autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, která mohou existovat ve veškeré originální práci a materiálech, které vyrobil dodavatel pro společnost Drylock. Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel ponechává veškerá práva, nároky a podíly na jakémkoli konceptu, analýze, know-how, konstrukcích a modelech, které vyvinul, vlastnil nebo licencoval předtím, než byly obdrženy pokyny pro dodavatele od společnosti Drylock a zahájená jakákoli práce nebo činnost vztahující se na příslušnou objednávku (dále jen „informace o dodavateli„). Za předpokladu, že informace o dodavateli neobsahují žádná práva duševního vlastnictví ani důvěrné informace společnosti Drylock. V rozsahu, v němž dodavatel zahrnuje jakýkoli z podkladů dodavatele do nákupu materiálů, poskytne dodavatel společnosti Drylock a jejím přidruženým společnostem celosvětovou, bezplatnou, nevýlučnou, plně zaplacenou, neodvolatelnou, trvalou licenci k použití informací o dodavateli v souvislosti s nákupem materiálů společnosti Drylock a přidružených společnostech, k úpravě informací o dodavateli v souvislosti s jejich využíváním při nákupu materiálů, a to i prostřednictvím svých dodavatelů, agentů a poradců, a k převodu těchto licenčních práv v souvislosti s převodem nákupu materiálů. Dodavatel poskytne jakoukoli další dokumentaci požadovanou společností Drylock na podporu jakéhokoli z těchto práv.

 

contact
us

We are known for being communicative and open to your questions, needs and feedback.
first name *
last name *
email *
phone *
company *
role *
message *

kontaktujte
nás

Jsme známí tím, že jsme komunikativní a otevření vašim dotazům, potřebám a zpětné vazbě.
křestní jméno *
příjmení *
email *
telefon *
firma *
funkce *
zpráva